:נושא ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

contract symbol

ייפוי כוח מתמשך

תיקון 18 לחוק הכשרות עשה מהפכה בתחום האפוטרופסות ביוצרו כלי משפטי חדש המשמש חלופה למינוי אפוטרופסות, מדובר בכלי תכנוני עתידי המאפשר לכל אדם בגיר מעל גיל 18 (המכונה "הממנה"), בעודו כשיר וצלול, למנות מתוך רצון חופשי מי יהיה מיופה כוחו, ידאג לענייניו הגופניים, האישיים והרכושיים, שעה שיאבד את כשרותו ללא התערבות בית המשפט, תוך מתן ביטוי אמיתי לרצון הממנה לעניין זהות האפוטרופוס ולאופן הטיפול בו. עריכת ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד תחסוך לבני משפחת ה"ממנה" (עת איבד את צלילותו לדוגמא במצבים של דמנציה, הפרעה נפשית, איבוד הכרה פתאומי כתוצאה מתאונה או כל בעיה רפואית שמונעת מאותו אדם ליצור קשר עם הסביבה ולקבל החלטות על ענייניו) זמן ועלויות כספיות יקרות בשל הצורך לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס.

"הממנה" הוא כאמור האדם שעבורו נערך הייפוי כוח המתמשך, הממנה קובע בעודו צלול את מי הוא מבקש שיהיה מיופה כוחו ביום שיהפוך להיות ללא כשיר ("ללא מבין בדבר"). "מיופה הכוח" שנבחר ע"י הממנה להיות שליח עבורו, צריך להביע את הסכמתו לקבלת התפקיד ולקיחת האחריות על כל המשתמע מכך ועליו לחתום ביחד עם הממנה על הייפוי כוח המתמשך טרם הפקדתו במשרדי האפוטרופוס הכללי. אחריות מיופה הכוח היא לנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ועליו לשמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות ומסמכים מהותיים (לדוגמא חוות דעת מומחה לעניין הכניסה לתוקף של הייפוי כוח מתמשך).

במקרה של פטירת ה"ממנה", ורק בתנאי שייפוי הכוח הופקד והופעל במשרדי האפוטרופוס הכללי, מיופה הכוח יוכל להמשיך לפעול בפעולות מסוימות (סידורי אבלות והתחייבויות שוטפות של ה"ממנה") במשך 90 יום ועד קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה לפי המוקדם.

סיום תפקיד מיופה הכוח:

מיופה הכוח יכול להודיע בכתב ל"ממנה" (טרם כניסת היפוי כוח לתוקף), כי הוא אינו מעוניין עוד לשמש מיופה כוחו.

לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף, על מיופה הכוח להודיע גם לבן/ת הזוג של הממנה או לקרוב אחר ולאפוטרופוס הכללי על התפטרותו, במצב כזה ייפוי הכוח לא יתבטל כל עוד יש מיופה כוח נוסף שהוגדר לאותו תפקיד או אם נקבע מראש מיופה כוח חליף שייכנס בנעליו.

כאשר הממנה מינה את בן/ת זוגו למיופה כוח המינוי יהיה תקף כל עוד הם נשואים ויפקע עקב תום הזוגיות, בהודעה לממנה ולאפוטרופוס הכללי (המינוי ייוותר בעינו אם הממנה נתן הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך כי הוא מעוניין שבן או בת הזוג יישארו מיופי כוחו גם במצב של גירושין).

פעולות שמיופה הכוח אינו מוסמך לעשות:

 1. פעולות שהן לפי מהותן או לפי הדין על הממנה לבצען אישית כמו המרת דת, אימוץ השתתפות בבחירות ועריכת צוואה.
 2. ישנן פעולות שמיופה הכוח יכול לעשות רק אם נתנה לו הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך, כמו מתן תרומות, מתנות או הלוואה (עד 100,000 ₪), פעולה משפטית מעל 100,000 ₪ ועד 500,000 ₪, פעולות מסוימות במוצרים פנסיוניים, טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.
 3. ישנן פעולות שמיופה הכוח יוכל לבצע רק באישור בית משפט מראש - דוגמת עסקאות נדל"ן, הסתלקות מעיזבון, מתן תרומות שלא נהוגות בנסיבות העניין או הלוואות מעל לגובה 100,000 ₪ ככל שנתנה הסמכה מפורשת ובכל סכום ככל שלא נתנה, ופעולות משפטיות בגובה שמעל 100,000 ₪ (אם לא נתנה הסמכה מפורשת) או מעל 500,000 ₪ אם נתנה הסמכה מפורשת.

ניתן למנות בייפוי כוח המתמשך "אדם מיודע" - אדם אחד או יותר - שתפקידו לפקח על מיופה הכוח בפעולות/החלטות מסוימות (לדוגמא לקבוע שיש צורך ליידע בהוצאות חריגות או פעולות משמעותיות לממנה). המיודע למעשה שומר כי זכויותיו של הממנה יישמרו ולא ינוצלו לרעה על ידי מיופה הכוח וכי הממנה מקבל את הטיפול הראוי על פי רצונו.

המיודע לא יכול להיות קרוב של מיופה הכוח, אלה אם מיופה הכוח הוא קרובו של הממנה, המיודע יקבל הודעה מהאפוטרופוס הכללי על הכניסה לתוקף של הייפוי כוח המתמשך והוא רשאי לקבל מידע מהאפוטרופוס הכללי על הפקדת הייפוי כוח המתמשך, על זהות מיופה הכוח ועל היקף המינוי, אלא אם הממנה הגבילו בייפוי הכוח המתמשך.

ניתן להחליט בייפוי הכוח האם חובת הדיווח למיודע תהיה בהעברת דוח שנתי בגין פעולות משמעותיות שנעשו או רק אם המיודע יבקש זאת.

המיודע רשאי לפנות לממונה על תלונות הציבור באפוטרופוס הכללי או לבית המשפט, במקרה של חשש להתנהלות לא תקינה של מיופה הכוח.

הדרך לקביעה כי הממנה אינו "אינו מבין בדבר" ולהפעלת ייפוי כוח מתמשך לתוקף:

"אינו מבין בדבר" הוא מונח המתייחס למצב בו אדם הפך ללא כשיר וצלול לקבל החלטות בעבור עצמו, זה תנאי הסף להפעלת ייפוי הכוח והכנסתו לתוקף. הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך את הדרך בה ייקבע שהוא במצב של חוסר כשירות לקבלת החלטות, לדוגמא בכפוף לחוות דעת רפואית שתקבע שאכן התנאי מתקיים והממנה אינו כשיר לקבלת החלטות.

דרך נוספת, היא לקבוע בייפוי כוח המתמשך כי צד ג' אחר שהממנה סומך עליו (שאינו מבין מיופי הכוח שמינה), יהיה שותף נוסף או גורם מכריע לקביעה כי אכן התנאי להפעלת ייפוי כוח מתמשך מתקיים.

הפעלת ייפוי כוח נעשית ע"י מיופה הכוח, באתר המקוון או בהגשה פיזית במשרדי האפוטרופוס הכללי. מיופה הכוח מגישים הצהרה (חתומה ע"י כלל מיופה הכוח) ומצרפים לה חוות דעת רפואית שמאשרת כי "הממנה" אינו כשיר וצלול (ובכפוף להוראות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך), ומרגע שהאפוטרופוס הכללי מאשר את קבלת המסמכים הנדרשים בצורה תקינה, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף (לפי הנהלים) תוך 3 ימי עסקים.

מי מוסמך לעורך ייפוי כוח מתמשך

עו"ד שעבר הכשרה על ידי משרד המשפטים להחתים את הממנה על טופס ייפוי כוח מתמשך ולתת ביטוי בהנחיות המקדימות לרצונו של הממנה בענייניו האישיים, הרפואיים והרכוש.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר ל"ממנה" לתכן מראש למי לתת את המושכות להיות מיופה כוחו (שעה שאיבד את כשרותו) בענייניו הרפואיים, רכושיים ואישיים.

על עורך הדין שיושב מול ה"ממנה" ללמוד את אורח חייו ולדאוג לכסות בהנחיות המקדימות כמה שיותר נושאים ועניינים שעלולים להתעורר בעתיד (שעה שלא יהיה כשיר) וזאת על מנת להבטיח שהטיפול שמקבל הממנה ממיופה הכוח, הוא אכן לפי רצונו והשקפת עולמו.

קביעה מראש של רצון הממנה לדרך הטיפול בו, תוריד מבני משפחתו את ההתלבטות לדרך הטיפול הרצוי ואת נקיפות המצפון בקבלת החלטותיהם, וכך יוכלו בני המשפחה להתפנות ולהקדיש את זמנם בטיפול בממנה עצמו ולא בטיפול בסכסוכים משפחתיים ומחלוקות מיותרות, שעשוייות להעכיר את המרקם המשפחתי ולהעלות את הצורך לפנות לבית המשפט למתן הוראות.

עניינים אישיים

הכוונה לכל העניינים הנוגעים לרווחתו האישית של הממנה, לצרכיו היומיומיים, ביגוד, רחצה, תרופות, טיפול בכלב ובצמחיה בחירת מקום מגוריו, רווחתו העדפותיו החברתיות בענייני דת, בחירת מטפל/ת וכו'.

עניינים רפואיים

ענייניו הרפואיים השוטפים של הממנה כמו רכישת תרופות, ליווי לטיפולים רפואיים ולהחלטות משמעותיות יותר כמו האם לבצע ניתוח מורכב, קבלת טיפולים כימותרפיים, דיאליזה, השתלות הקרנות, אשפוז/שחרור מאשפוז, ייצוג בוועדות רפואיות בחירת מוסד רפואי שיטות טיפול ועוד.

הממנה יכול לתת הנחיות כלליות על השקפת עולמו והאם ברצונו לקבל טיפול מאריך חיים באופן מלאכותי או שמא מעדיף לקבל טיפולים שיקלו את סבלו. הוראות מעין אלו כאמור יקלו על בני המשפחה ועל בית המשפט להתחקות אחר רצון הממנה אך הם לא יכולים להוות תחליף למילוי טופס לפי "חוק החולה הנוטה למות".

ענייני רכוש

הממנה ייקבע את האופן בו הוא מעוניין שיתנהלו חשבונות הבנק שלו, אילו סכומים שוטפים יוציאו מיופה הכוח לצורך מחייתו, באיזה אופן ינוהלו נכסי הנדל"ן שברשותו, עסקו, מניות, השקעות וכו' והכל בכפוף למגבלות החוק.

החוק קובע פעולות שמיופה הכוח יוכל לבצע רק אם נתנה להם הסמכה מפורשת מהממנה:

 1. תרומות מתנות או הלוואות – עד 100,000 ₪ ורק עבור מי שהוזכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
 2. ביצוע פעולה משפטית – מגובה 100,000 ₪ ועד 500,000 ₪.
 3. ביצוע השקעות בכספי הממנה – עד מיליון ₪ - ניתן להשקיע בצורה לא סולידית ללא אישור בית משפט ואם לא ניתנה הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך מיפה הכוח יוכל להשקיע בצורה סולידית בלבד.
  מעל למיליון – ניתן להשקיע בצורה סולידית בקרנות האפוטרופוס הכללי ללא אישור בית המשפט, ובהשקעה לא סולידית נדרש אישורו של בית המשפט.
 4. ביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים של הממנה – מיופה הכוח מוסמך גם כשאין הסמכה מפורשת בייפוי הכוח לבצע 2 פעולות במוצרים פנסיונים: להגיש בקשה לקבלת קצבה מקופת הגמל בהגיעו של הממנה לגיל הפרישה לפי סעיף 3 לחוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004 ולמשוך כספים מקרן השתלמות לאחר 6 שנות חסכון - לפי הוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
  מיופה הכוח מוסמך לבצע פעולות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005 רק אם הוסמך במפורש בייפוי הכוח לבצע פעולות במוצרים פנסיונים הכוונה במשיכת כספים לאחר מועד הזכאות לפי תקנון קופת הגמל. ובאישור בית המשפט מוסמך מיופה הכוח למשוך כספים מקופת הגמל לפני מועד הזכאות לפי תקנון הקופה.

היתרונות והחשיבות לעריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך שם את רצון האדם במרכז, נותן ל"ממנה" לבטא את רצונו לדרך הטיפול בו שעה שלא יהיה כשיר לפי השקפת עולמו, ובכך מאפשר לו לחיות בכבוד את יתרת חייו.

אופן הפעלת ייפוי הכוח המתמשך וביטולו נעשים בצורה מהירה וללא התערבות בית המשפט; חוסכים מבני המשפחה את המחלוקות, ההתלבטויות ונקיפות המצפון לדרך הטיפול הרצוי ליקירם, חוסכים התעסקות בירוקרטית ועלויות גבוהות בשל הצורך לפנות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס ובכך מפנים את עיקר האנרגיה לטובת הטיפול בממנה.

אופן הפעלת ייפוי הכוח המתמשך:

ייפוי כוח מתמשך מתגבר על המכשול של הפניה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס, הוא מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ומופעל בעת שהאדם הפך ללא כשיר תוך 3 ימי עסקים בהודעת מיופי כוח לאפוטרופוס הכללי (בחתימתם על תצהיר) ובצירוף חוות דעת רפואית המעידה כי הממנה אינו כשיר וצלול (והכל בכפוף למנגנון שקבע הממנה מראש לאופן בו יוחלט שהוא אינו צלול להפעלת ייפוי הכוח).

ביטול הפעלת ייפוי הכוח המתמשך:

במצב בו הממנה חזר לצלילות, לדוגמא במצב שהיה שרוי בתרדמת והתעורר ממנה, הוא רשאי לפנות לאפוטרופוס הכללי (בצירוף חוות דעת רפואית) ולהודיע על פקיעת הצורך בהפעלת ייפוי הכוח ואז הייפוי כוח המתמשך מבוטל וחוזר לסטטוס של "הפקדה".

חשוב לזכור שקשה להתכונן מנטלית למצב בו בן משפחה מאבד צלילות, ולעיתים המציאות החדשה עם מצב שכזה נוחתת על בני המשפחה "כרעם ביום בהיר", ולכן כשמתכננים מראש את דרך הטיפול וחלוקת התפקידים במשפחה הדבר יקל עליהם לתפקד ולשמור על זכויותיו של יקירם בצורה יותר ראויה ובפחות תקלות.

ההבדל בין יפוי כוח מתמשך לצוואה:

צוואה נכנסת לתוקפה בעת פטירת המצווה, היא מסמך אישי שהמצווה יכול לבחור שלא לגלות על עצם קיומו ו/או תוכנו בטרם עת, ובכך להימנע בחייו בפגיעה בו או ביצירת מתחים במשפחה.

ואילו בחירת חלופות לאפוטרופסות כמו עריכת ייפוי כוח מתמשך, בא לשרת את האדם עצמו בתקופה בה הוא פגיע, מאבד מעצמאותו ותלוי בחסדי הסובבים אותו. ולכן רצוי לשתף את בני המשפחה בהליך הכנת ייפוי כוח מתמשך, לבחון את מרקם היחסים במשפחה ולשים לב לבעיות הצפויות תוך ירידה לפרטי פרטים בבעיות העלולות לצוץ, ולתת מענה לרצונותיו באופן שיצמצם פגיעה עתידית בשל מחלוקות עתידיות בינו לבין משפחתו.

חלופות לייפוי כוח מתמשך:

על עורך הדין שעורך ללקוחו ייפוי כוח מתמשך מוטלת בדין החובה להציג בפני הלקוח את חלופות האפוטרופסות לפרוס בפניו את היתרונות והחולשות של כל חלופה בעניינים האישיים ובהגנה על הרכוש, כדי שיוכל לתכנן בצורה שקולה את החלופה הנכונה לו ולסובבים אותו.

 1. ייפוי כוח נוטריוני וההבדל בינו לייפוי כוח מתמשך:
  ייפוי כוח נוטריוני הוא למעשה מצב שבו אדם ממנה אדם אחר (שאינו עורך דין), להיות שלוח שלו לביצוע נושא השליחות.

  סעיף 14 (א) לחוק השליחות, התשכ"ה-1965 קובע עילות לסיומה של שליחות האחת, שהשולח (מיפה הכוח) מבטל את השליחות של השלוח, השנייה במותו של אחד מהם והשלישית בגריעת כשרותו או בפשיטת רגלו/פירוקו.

  כלומר ייפוי כוח נוטריוני כללי מסתיים כאשר האדם הופך ללא כשיר או צלול, בעוד שיפוי כוח מתמשך עושה בדיוק פעולה הפוכה וכניסתו לתוקף מתבצעת כאשר האדם הופך להיות לא כשיר או לא צלול.

 2. ייפוי כוח לעניינים רפואיים (טופס ד'):
  בטופס ד' האדם ממנה מי יהיה מיופה כוח כאשר לא יהיה כשיר לקבל החלטות וזאת בענייניו הרפואיים בלבד, את הטופס יכול לערוך עו"ד, רופא, עובד סוציאלי ופסיכולוג.

  ניתן להפעיל את הטופס גם רטרואקטיבית - כשנה מיום חתימתו – בהפקדה (ידנית או מקוונת) במשרדי האפוטרופוס הכללי.

 3. אפוטרופסות
  על מנת למנות אפוטרופוס, נדרש להגיש בקשה לבית המשפט למינוי ולקבלת צו זמני (במקרים דחופים) ולאחריו צו קבוע.

  האפוטרופוס נתון לפיקוח ע"י האפוטרופוס הכללי, שבוחן האם האפוטרופוס פועל בהתאם לצו שנתן בית המשפט ולא מנצל לרעה את תפקידו.

  פעולת מינוי האפוטרופוס ע"י בית המשפט כרוכה בעלויות ובצורך בהגשת דוחות פרטה תקופתיים ליועץ המשפטי לממשלה, שכאמור מפקח על פעילות האפוטרופוס, ובמקרה של מחלוקת בין בני המשפחה על אופן התנהלות האפוטרופוס, הם יידרשו לפנות לבית המשפט למתן הוראות.

 4. תומך בקבלת החלטות:
  מינוי תומך החלטות לאדם המסוגל לקבל החלטות בעצמו, מהווה חלופה מרוככת לאפוטרופסות, בית המשפט יכול לשקול מיוזמתו או לבקשת אדם בגיר הסובל ממוגבלות שכלית שאינה חמורה דייה כדי לשלול את כשרותו, למנות לו תומך בקבלת החלטות שיסייע לנתמך לקבל החלטות ובכך תשמר זכות הנתמך לעצמאות, הנתמך אף אינו מחויב להישמע לעצתו של התומך והוא חופשי לקבל החלטה שונה.
 5. מסמך הבעת רצון
  מתאים במצב שיש אפוטרופוס שמונה על בן משפחה והוא חושש מי יחליפו בתפקיד כאשר חו"ח הוא לא יהיה כשיר או ילך לעולמו. מסמך הבעת רצון מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי וייכנס לתוקף רק באישור בית משפט.

  בניגוד לצוואה שנכנסת לתוקף בעת פטירת האפוטרופוס, מסמך הבעת רצון ייכנס לתוקף בעת שהאפוטרופוס הטבעי הופך ללא כשיר/צלול, והוא יכול לקבוע את זהות האפוטרופוס שייכנס בנעליו, תוך מתן הנחיות ספציפיות לפעילות האפוטרופוס החלופי, (לדוגמא בנושא חינוך איזו מסגרת לימודים רוצה שיהיה לנזקק, אילו חוגים, דמי כיס שמעוניין כי האפוטרופוס החלופי ימשיך להעביר לו, היכן יגור הנזקק, מה הטיפולים הרפואיים שמעונין כי ימשיך הנזקק לקבל וכו').

  בזמן אמת בית המשפט ייעשה מאמץ לכבד את ההוראות שנוסחו במסמך הבעת רצון, אלא אם כן זה לא לטובת הקטין.

  כאשר מדובר בנזקק שהוא בגיר, בית המשפט מחויב לזמן את הבגיר ולשמוע את רצונו טרם המינוי של האפוטרופוס החלופי, לעומת זאת כשמדובר בקטין בית המשפט לא מחויב לשמוע את דעת הקטין טרם המינוי.

 6. חוק החולה הנוטה למות
  ייפוי כוח מתמשך לא כולל את הוראות חוק החולה הנוטה למות, חולה נוטה למות מוגדר בחוק כחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא שתוחלת חייו הצפויה אינה עולה על שישה חודשים (גם אם יקבל טיפול רפואי).

  ישנם 2 סוגי טפסים לעניין זה שתוקפם הוא ל-5 שנים, על הטפסים יחתמו יחד הממנה ו- 2 עדים שלא יכולים להנות מהעיזבון והם מופקדים באתר משרד הבריאות:

  1. טופס הנחיות רפואיות מקדימות – טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה לתת הנחיות רפואיות מקדימות שבהן מפרט רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו בעל כשרות (למשל עקב חוסר הכרה), בדבר הימנעות מטיפולים רפואיים או בדבר קבלת טיפולים רפואיים חריגים להארכת חיים.
  2. ייפוי כוח מקוצר למתן הנחיות רפואיות - טופס זה מיועד למילוי בידי אדם המעוניין למנות מיופה כוח, שיהיה מוסמך להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן לו (או שלא יינתן לו), אם יהיה חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות.

עלות ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך מראש הוא מסוג הדברים שעליהם נאמר "יפה שעה אחת קודם" זהו כלי תכנוני מהיר וללא בירוקרטיה, לא יקר, המאפשר לכם לשלוט בעתידכם, ולמנות מראש מיופה כוח עליו אתם סומכים, ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף רק במצב שלא תהיו כשרים לקבל החלטות בעבור עצמכם.

בזמן אמת, במבחן עלות מול תועלת, עריכת ייפוי כוח מתמשך מראש ללא ספק תצדיק את עלותו, מדובר בהליך חלופי זול מאפוטרופסות. יש לזכור שאדם שמצוי במצב שאינו כשיר וצלול דורש מהמשפחה משאבים נפשיים וכלכליים לצורך הטיפול בו.

באין ייפוי כוח מתמשך בני משפחתו של האדם שאיבד את כשרותו יצטרכו לפנות לבית המשפט למתן צו למינוי אפוטרופוס, ועד שבית המשפט ייתן צו זמני/קבוע לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכספים המצויים בחשבונו של האדם שבעבורו הוגשה הבקשה (בני המשפחה יצטרכו עד מינוי האפוטרופוס לשאת בהוצאות הנדרשות לטיפולו האישי והמשפטי) ולא יוכלו לקחת החלטות רפואיות בעבור יקירם.

במצב עדין זה מתעוררים לא פעם בין קרובי המשפחה המודאגים חילוקי דעות לאופן ועלויות הטיפול הנדרש, לזהות האפוטרופוס שהם מבקשים מבית המשפט שימנה, עולות שאלות מה נכון ומה היה רוצה בן המשפחה שאיבד את כשרותו לדרך הטיפול בו (לדוגמא האם להכניס את בן המשפחה הלא כשיר למוסד רפואי? ואם כן לאיזה מוסד ובאיזה עלות, האם לשכור מטפל/ת, האם לשים מצלמות בבית והיכן להציבם וכו'), נושאים אלו ונוספים לא רק שעשויים לעורר סכסוכים משפחתיים אלה גובים התעסקויות בירוקרטיות וניהול הליכי משפט יקרים המעכירים את המרקם המשפטי וגובים אנרגיה מיותרת שנדרשת בזמן זה להתעסקות נטו בטיפול ביקר להם.

לכן הכנת ייפוי כוח מתמשך מראש, המפרט את רצון הממנה בכל תחומי חייו בענייני רכוש, גוף ועניינים אישיים, יהווה מעין "תעודת ביטוח" המופקדת במשרדי האפוטרופוס הכללי שתתן שקט נפשי לממנה ולבני משפחתו בידיעה כי בזמן אמת הפעלתו מהירה, ללא התערבות בית המשפט.

בנוסף, כל אחד ממיופה הכוח יודע מראש מה תפקידו ואחריותו בטיפול, ובכך מוריד מכתפיו ומצפונו את עול ההחלטות הקשות לדרך הטיפול, מיופי הכוח יודעים כי הם פועלים בדיוק בהתאם לצו רצונו של הממנה כפי שהביע בייפוי כוח המתמשך שערך מראש.

שרון בנד, עו"ד ומגשרת מוסמכת ע"י האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך ומסמך הבעת רצון ואשמח לסייע לכם בהכנת ייפוי כוח מתמשך שיבטא באופן ברור ומקצועי את זכותכם לבחור מראש מינוי מיופה כוח עליו אתם סומכים שידאג לכבודכם, בריאותיכם וכספכם.


כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכל המידע לעיל משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע ויעוץ משפטי קונקרטי ופרטני המתאים לנסיבות העניין. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו לכל תוצאה ישירה או עקיפה ט.ל.ח.

שליחת הודעה

לתיאום שיחת ייעוץ, ללא התחייבות